Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Historia

Historia działalności
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Sędziszowie Młp.

W dniu 27.01.1984r. z inicjatywy Ireny i Władysława Antos, Elżbiety i Piotra Kaczor, Lidii i Aleksandra Chełpa, Danuty i Stanisława Antończak powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Sędziszowie Młp. działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Na zebraniu wybrano Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną, a Przewodniczącym Zarządu Koła został Władysław Antos.
Na spotkaniu organizacyjnym spotkało się 15 rodzin, na drugim spotkaniu, w lutym było 37 rodzin, a pod koniec 1984r. rodzin zrzeszających się w Kole było już 63. Rodziny te wychowywały 66 dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Do grudnia 1996r. mimo wychowywania trójki dzieci, w tym syna Romana z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, siedziba Koła mieściła się w prywatnym mieszkaniu Państwa Ireny i Władysława Antos, które pełniło także funkcję pierwszego społecznie działającego Punktu Oparcia Społecznego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Głównym zadaniem jakie Państwo Irena i Władysław Antos sobie postawili było wspieranie rodzin i rehabilitacja ich dzieci. Wspieranie to polegało na zaspokajaniu wielu, nawet najprostszych potrzeb (był to tzw. „okres  kartkowy”): zakup produktów spożywczych, pieluch, środków czystości, ubrań, pościeli bezpośrednio u producentów oraz uzyskanie w Wojewódzkiej Radzie Narodowej zgody dla rodziców na zakupy poza kolejnością. Organizowano comiesięczne spotkania z pedagogami, socjologami, lekarzami oraz osobami decyzyjnymi w Urzędach i Instytucjach, które informowały o przysługujących uprawnieniach i sposobach radzenia sobie w codziennym życiu. W osiedlowym klubie „Cosmex” spotykano się z okazji mikołajek i na zebrania członków Koła.
Ponieważ nie było możliwości pozyskania lokalu na specjalistyczną placówkę rehabilitacji medycznej położono główny nacisk na rehabilitację w sferze społecznej. Jest to bowiem podstawowa i fundamentalna sfera, od której zależą losy osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Działalność pomocowa nie ograniczała się jedynie do spotkań raz w miesiącu. Rodziny potrzebujące informacji lub pomocy prawnej codziennie zgłaszały się ze swoimi dziećmi, a prywatne mieszkanie, telefon i samochód żółty „maluch” wykorzystywane były w celu uzyskania pomocy, dojazdów tych rodzin do lekarzy, specjalistów, ZUS, itp. Pan Władysław Antos sam zagłębiał się w przepisy prawne i pomagał rodzinom w uzyskaniu przysługujących im świadczeń (zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, wcześniejszych emerytur). Zmieniające się przepisy, za którymi nie nadążali rodzice wychowujący dzieci z niepełnosprawnością skutkowały tym, że niektórzy nawet przez 11 lat nie otrzymywali należnych im świadczeń. Pan Władysław Antos pomagał społecznie rodzinom, które zgłaszały się po pomoc z terenu województwa, a także Tarnowa czy odległych Bieszczad. Pomógł wtedy w uzyskaniu: zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych – 12 rodzin; wcześniejsze emerytury – 42 osoby; zasiłki stałe – 20 osób; uzyskanie pracy – 8 osób, zasiłki pogrzebowe – 4 osoby, renty po zmarłych rodzicach – 4 osoby; pomoc w otrzymaniu mieszkania – 2 rodziny; otrzymanie telefonów – 10 rodzin. Zasadniczym celem działalności Państwa Ireny i Władysława Antos była aktywizacja rodzin do samodzielnego rozwiązywania problemów, udzielanie informacji gdzie należy się udać po konkretną pomoc.

17.02.1994r. Koło weszło w struktury organizacyjne Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Pozwoliło to na realizację przyjętego w 1984r. „Wieloetapowego programu budowania systemu całościowego wsparcia i towarzyszenia osobom z upośledzeniem umysłowym oraz pomocy ich rodzinom”, mającego na celu utworzenie na terenie działalności Koła niepublicznych specjalistycznych placówek rehabilitacyjno – terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Przewodniczącym Zarządu Koła pozostał wybrany już w 1984r. Pan Władysław Antos, a funkcję Vice Przewodniczącej Zarządu Koła objęła córka Pani Ireny i Władysława Antos - Pani mgr Marzena Jakubek.
06.04.1995r. Koło powołało Punkt Oparcia Społecznego, w którym zainteresowani mogli korzystać z bezpłatnych porad specjalistów.
W dniu 19.12.1996r. Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie zakupił dla Koła w Sędziszowie Młp. dom mieszkalny przy ul. Kościuszki 20 w Sędziszowie Młp. Budynek zakupiono ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60 tys. zł, Urzędu Miasta i Gminy Sędziszów Młp. dzięki zaangażowaniu Burmistrza Sędziszowa Młp. Wiesława Oleś, Wice Burmistrza Stanisława Paśko, Rady Gminy m.in.  Bernadety Frysztak – 20 tys. zł oraz Urzędu Gminy Iwierzyce – Wójtowi Wiesławowi Wojdon i Wice Wójtowi Edwardowi Klimek – 10 tys. zł Starania Zarządu Koła w Sędziszowie Młp. o własny budynek wspierała z wielkim zaangażowaniem Pani Danuta Bentkowska oraz jej mąż mecenas Aleksander Bentkowski, ówczesny poseł na Sejm RP i Minister Sprawiedliwości.
Na wniosek Zarządu Koła w Sędziszowie Młp. Zarząd Główny Stowarzyszenia w dniu 02.01.1997r. powołał Dzienne Centrum Aktywności -  pierwszą w terenie i jedną z pierwszych w województwie placówkę rehabilitacyjno -  terapeutyczną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.


 - 03.01.2000r. Zarząd Główny Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Koła dzięki wsparciu Pana Mirosława Przewoźnika, ówczesnego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie, powołał Środowiskowy Dom Samopomocy dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi. Funkcję Kierownika objęła Pani mgr Marzena Jakubek. Liczba chętnych co roku zwiększała się, a baza lokalowa w Sędziszowie Młp. okazała się niewystarczająca dlatego też Zarząd Koła dzięki przychylności ówczesnych Wójtów Gminy Iwierzyce – Jerzego Jakubca i Wiesława Wojdona wynajął od Urzędu Gminy część pomieszczeń w budynku przedszkola w Wiercanach, gdzie w dniu 24.04.2002r. odbyło się uroczyste otwarcie Filii Środowiskowego Domu Samopomocy.


- 11.11.2002r. – Kapituła Konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską Pro Publico Bono oceniając inicjatywy podejmowane przez wolnych obywateli RP, działając w służbie dobra wspólnego przyznała wyróżnienie – Honorowy tytuł Pro Publico Bono jako „Instytucja Roku 2002” dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za konsekwentną i wytrwałą pracę na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków do ich najpełniejszego uczestnictwa w życiu.


- 2003r. – List dziękczynny od Zarządu Głównego PSOUU dla Pani Ireny i Władysława Antos i Marzeny Jakubek „z pamięcią dobra, które pozostało i owocuje w rozwoju i godnym życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną w szczęściu tych, którym służymy”.


- 2003r. – Nagroda od Zarządu Głównego PSOUU za pracę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną.


- 29.11.2003r. – Zarząd Główny PSOUU przyznał Pani Irenie i Władysławowi Antos  Medal „Fideliter et Constanter” „Wiernie i Wytrwale” w uznaniu szczególnych zasług, za wieloletnią, wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób z niepełnosprawnością intelektualną.


- 03.12.2003r. na wniosek Zarządu Głównego PSOUU Państwo Irena i Władysław Antos otrzymali od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Złoty Krzyż Zasługi w uznaniu za wieloletnią, społeczną, wytrwałą, twórczą i efektywną służbę na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.


- 2004r. Rada Gminy Iwierzyce, widząc potrzeby osób z niepełnosprawnością i zaangażowanie Zarządu Koła podjęła Uchwałę w sprawie sprzedaży Kołu całego budynku Przedszkola w Wiercanach wraz z 17 arową działką i budynkiem gospodarczym. Transakcja ta została sfinalizowana podpisaniem aktu notarialnego w dniu 22.02.2005r. Zarząd Koła przy wsparciu sponsorów, głównie Pana Roberta Stefanowskiego, właściciela Firmy „Greinplast”, wyremontował pomieszczenia budynku, które zostały poświęcone przez Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego w dniu 21.03.2006r.


- 2007r. wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów rozpoczęto rozbudowę budynku gospodarczo – garażowego w Sędziszowie Młp. z przeznaczeniem na mieszkanie treningowe.


- 26.10.2009r. Koło PSOUU w Sędziszowie Młp. uzyskało osobowość prawną i otrzymało własny nr KRS 000034032


- 09.12.2009r. Koło otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego


- 29.01.2016r. Pan Władysław Antos zrezygnował z pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Koła, a jego miejsce zajęła wybrana przez Zarząd Koła w dniu 26.01.2016r. nowa Przewodnicząca Zarządu Pani dr Joanna Leśniak.


- 17.06.2016r. dzięki nowatorskim i wieloletnim staraniom  nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie Mieszkania Treningowego połączone z Międzynarodową Konferencją Naukową „Porozmawiajmy o niepełnosprawności”. Rozbudowa budynku była możliwa dzięki gospodarności Koła oraz wsparciu sponsorów – Pana Roberta Stefanowskiego, właściciela firmy Greinplast oraz dzięki Państwu Marii i Adamowi Miłek, właścicielom firmy „Technid – 2” w Sędziszowie Młp. Kluczowym elementem tej innowacji jest wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców, rodzeństwa i opiekunów prawnych w środowisku lokalnym, w miejscu ich zamieszkania i życia. Trening mieszkaniowy prowadzony w sposób praktyczny, przez doświadczanie przygotowuje do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego. Mieszkanie treningowe składa się z w pełni wyposażonych: 4 pokoi, 2 łazienek, 2 kuchni i sali spotkań. Założeniem jest aby trening dla jednej osoby trwał  1 tydzień i był cyklicznie powtarzany do uzyskania trwałych efektów. Uczestnicy innowacji podzieleni na grupy kilkuosobowe, po zakończonym pobycie w ŚDS trenują samodzielne życie w godzinach: 15:00 – 7:00 od poniedziałku do piątku, przy wsparciu 2 trenerów, psychologa i pracownika socjalnego. Prowadzone treningi wykonywania codziennych czynności: planowanie dnia od pobudki po sen, dbanie o porządek i czystość własnej przestrzeni, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, zarządzanie własnymi środkami finansowymi i wydatkami, pranie, prasowanie, spędzanie czasu wolnego. Efektem innowacji ma być przede wszystkim: zwiększenie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, nabycie umiejętności funkcjonowania w różnych rolach społecznych, aktywny udział w życiu kulturalnym miasta, osiągnięcie pozycji społecznej dostępnej osobom sprawnym, występowanie samemu we własnych sprawach, a przede wszystkim prowadzenie przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną niezależnego i godnego życia.


- 24.10.2016r. na wniosek Zarządu Koła, postanowieniem Sądu Rejestrowego z Rzeszowie nastąpiła zmiana nazwy Stowarzyszenia na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).


- 21.11.2016r. Nagroda i wyróżnienie dla Pana Władysława Antosa za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbieta Rafalska jedną z 8 nagród  w Polsce i jedyną w województwie podkarpackim, na wniosek Starostwa powiatu ropczycko – sędziszowskiego,  przyznała Panu Władysławowi Antos jako wyraz uznania za 40 – letnią wybitną i nowatorską działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. W uroczystości z tej okazji, odbywającej się w kancelarii premiera w Warszawie, uczestniczyła Pani Premier Beata Szydło, Minister Elżbieta Rafalska i Wiceminister Elżbieta Bojanowska.
W tym doniosłym dniu Panu Władysławowi Antos towarzyszyli: Mirosław Przewoźnik - dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych; Małgorzata Dankowska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Jerzy Jęczmienionka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Zofia Mudryk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach oraz Marzena Jakubek - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ropczycach.


- 28 lutego 2017r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 534 Rocznicy Nadania Praw Miejskich dla miasta Sędziszów Młp., która odbyła się w MGOK w Sędziszowie Młp.  Koło PSONI w Sędziszowie Młp. otrzymało wyróżnienie "Zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej" za długoletnią działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Statuetkę z rąk burmistrza Sędziszowa Młp. odebrali: wieloletni Prezes Stowarzyszenia Pan Władysław Antos oraz obecna Prezes Pani dr Joanna Leśniak.


- 15 lutego 2018r. w MGOK w Sędziszowie Młp. miała miejsce Powiatowa Gala Wolontariatu. Impreza ta odbyła się po raz pierwszy, a jej celem było podsumowanie działań wolontariackich i nagrodzenie osób oraz instytucji, które w minionym roku najbardziej zaangażowały się w bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Podczas gali nagrodę „Honorowy Wolontariusz Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego” otrzymał wieloletni Prezes PSONI Koło w Sędziszowie Młp. Pan Władysław Antos.


- 27 czerwca 2018r. podczas Uroczystej Sesji Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach, Pan Władysław Antos, wieloletni prezes PSONI Koło w Sędziszowie Młp. otrzymał statuetkę „ZASŁUŻONY DLA POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO”. Pan Antos odebrał nagrodę z rąk Starosty Powiatu Pana Witolda Darłaka.


- 27 czerwca 2018r. podczas Uroczystej Sesji Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach, Pani dr Joanna Leśniak – obecna Prezes PSONI Koło w Sędziszowie Młp. została odznaczona „BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI”, który w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył naszej Pani Kierownik Minister Andrzej Dera – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.


Od początku działalności Koła PSONI w Sędziszowie Młp. w jego tworzenie zaangażowana była i jest nadal cała rodzina Pani Ireny i Władysława Antos – głównie dzieci, zięć, wnuki i prawnuki.
Dzięki wsparciu przyjaciół, m.in. Bernadety Frysztak, Bogusława Kmiecia, Danuty i Aleksandra Bentowskich, Marty Zdziebło, Elżbiety Mikołajczyk, Marty Gostkowskiej, Otylii Włodarskiej, Roberta Stefanowskiego, Marii i Adama Miłek i wielu, wielu innych, uczestnicy placówek – osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą każdego dnia doświadczać godności i ją otrzymywać. Dziękujemy!

 

 

HISTORIA

Utworzono dnia 30.03.2017, 12:25

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny